Fyzioterapie

Název „fyzioterapie“ vznikl z řeckých slov physis (příroda) a therapeia (léčení). Znamená to léčbu využívající přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví. Princip fyzioterapie se založen na složce diagnostické, zabývající se zhodnocováním funkčních změn pohybového systému aterapeutické, zahrnující snahu o cílenou nápravu daných změn. Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme např. blokády kloubů, svalové spasmy a další, s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu. Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým "nástrojem" jsou ruce fyzioterapeuta, které mu dávají mnoho okem nespatřitelných, a přesto nepostradatelných informací dokreslujících celkový obraz klientova problému. Hmatem zjišťujeme nejen tuhost a napětí svalstva, ale zároveň i teplotu a vlhkost kůže poukazující na reflexní změny daných míšních segmentů, atd.

Dětská fyzioterapie - Toník a Anička
Dětská rehabilitace je specifický obor, který zahrnuje určité postupy při cvičení s dětmi různého věku. Léčebná rehabilitace v pediatrii vyžaduje od fyzioterapeutů kromě specializačního vzdělání a hluboké znalosti problematiky také trpělivost, srdečnost, otevřenost a hravost.

Jedinečnost dětské fyzioterapie spočívá v tom, že včasným odborným zásahem v raném věku, dokážeme zmírnit nebo někdy i odstranit špatné pohybové vzory a držení těla, které jsou budované právě během vývoje. Odborným zácvikem rodičů vedeme děti ke zlepšení pohybových schopností, ale i k vhodné volbě sportovních aktivit. Pohyb je život. Ovlivňuje naši psychiku, schopnosti a tím i seberealizaci ve společnosti. Ovoce včasné a odborné rehabilitační péče od útlého dětství je sklízeno mnohdy i v dospělosti. Správně vypěstovanými pohybovými návyky dokážeme řadě problémů předcházet, což samozřejmě děti ve svém věku ocenit nedokážou, ale dospělí určitě ano. Trend prevence se v posledních letech dostává do našeho povědomí, a kdo to se svým zdravím myslí vážně a zodpovědně, dokáže cílenou pohybovou aktivitou předcházet řadě obtíží, přinášející často bolestivé stavy, pracovní neschopnosti a jiná omezení.

Cvičení s Toníkem a Aničkou nabízí rehabilitační přístupy založené na těchto předpokladech. Vycházíme z přesvědčení, že dětská rehabilitace představuje naučení se chytrému zacházení se svým tělem. Prostřednictvím rehabilitace lze své tělo poznávat a správně na něj nahlížet. Pro děti to platí dvojnásob, jelikož jsou velmi vnímavé, citlivé a učenlivé. Cvičením formou hry je můžeme již od útlého věku vést ke správnému držení těla, tj. například ke vzpřímenému sedu, stoji v ose nebo správné chůzi. Ke každému dítěti je však třeba přistupovat individuálně, protože každé je svým způsobem jedinečné.

U dětí s jakýmkoli zdravotním problémem (dětská mozková obrna, ADHD, ortopedické problémy, bolesti hlavy, nesprávné držení těla atd.) je třeba spolehlivě vždy určit příčinu problému a zvolit nejvhodnější přístup a pomůcky. Cílem je odstranění zdravotního problému, nebo alespoň umožnění co největší samostatnosti a seberealizaci v jejich životě. Nejlepší a dlouhodobé výsledky přináší kombinace rehabilitačních metod sestavená na míru každému malému klientovi. Základem terapie u neurologických a ortopedický poruch je kombinace metod - kraniosakrální terapie, synergická reflexní terapie, senzomotorická integrace, kineziotaping, handling, cvičení na overballu, hipoterapie, elektroléčba, atd.

Dětská fyzioterapiePro naše dětské klienty děláme maximum, aby i přes často velmi náročné rehabilitační metody a postupy měly v budoucnu jen dobré vzpomínky a v případě potřeby se k nám rády vracely. V neposlední řadě je důležité podporovat v povědomí široké veřejnosti uvědomění, že ne všechnu zodpovědnost o naše zdraví nesou na svých bedrech zdravotní pojišťovny, ale že je třeba do něj také investovat. Jen soustavnou péčí o své zdraví je naplněn pojem prevence.

Na dětskou rehabilitaci pohlížíme komplexně a prosazujeme integraci. Neoddělujeme péči o tzv. ,,zdravé nemocné děti“ a děti s tělesným nebo kombinovaným postižením, ale právě sdružováním všech dětských skupin se snažíme pozvolna pěstovat v dětech zdravější pohled na své kamarády se zdravotním znevýhodněním. Využíváme k tomu pronajaté prostory v areálu Jedličkova ústavu, určené především k péči o osoby s tělesným postižením. Areál je svoji polohou, bezbariérovými vstupy, bezproblémovým parkováním v současnosti nejvhodnějším objektem pro tento záměr.

Veškerá odborná rehabilitace dětských klientů je zajištěna velmi zkušeným personálem, který se neustále vzdělává v nových odborných rehabilitačních technikách a postupech s cílem našim dětem nabídnout co nejlepší péči.

Kde: Ordinace Pošta, ordinace v Jedličkově ústavu

Fyzioterapie dospělých
Fyzioterapeut provádí komplexní vyšetření pohybového aparátu (kineziologický rozbor) a na jeho podkladě optimálně kombinuje dle aktuálního stavu klienta techniky manuální terapie s terapií fyzikální a instruuje cvičení dle potřeb klienta. Vychází z moderní koncepce oboru, využívá principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie.

Zaměřujeme se tyto zdravotní problémy:
  • Funkční poruchy pohybového aparátu včetně akutních bolestivých stavů
  • Fyzioterapie v těhotenství a po porodu
  • Inkontinence a funkční sterilita
  • Kloubní problémy
  • Neurologické onemocnění
  • Poúrazové a pooperační stavy
  • Skoliózy, vadné držení těla a dalších ortopedické problémy

Kde: Ordinace Pošta a Jedličkově ústavu