FYZIOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ

Fyzioterapie je léčba využívající přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví. Princip fyzioterapie se založen na složce diagnostické, zabývající se zhodnocováním funkčních změn pohybového systému a terapeutické, zahrnující snahu o cílenou nápravu daných změn.

Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme např. bolesti za a kloubů, blokády kloubů, svalové spasmy a další, s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu.

Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým „nástrojem“ jsou ruce fyzioterapeuta.

FYZIOTERAPIE DOSPĚLÝCH

Fyzioterapeut provádí komplexní vyšetření pohybového aparátu (kineziologický rozbor) a na jeho podkladě optimálně kombinuje dle aktuálního stavu klienta techniky manuální terapie s terapií fyzikální a instruuje cvičení dle potřeb klienta. Vychází z moderní koncepce oboru, využívá principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie.

Zaměřujeme se na léčbu poruch pohybového aparátu (například: bolesti zad a kloubů, vadné držení těla nebo jiné poruchy funkčního systému.) a léčba poúrazových stavů.

Při léčbě využíváme:

  • Vojtovu metodu
  • metodu Klapp
  • B.T.M.
  • S.M. systém
  • bazální stimulace
  • senzorické stimulace
  • senzorické integrace
  • měkké a mobilizační techniky
  • taping
  • cvičení na balančních podložkách