INTENZIVNÍ NEUROREHABILITACE SAREMA

PROVÁDÍME V BUDOVĚ JEDLIČKOVA ÚSTAVU

Jedná se o komplexní, vysoce specializovaný přístup k léčbě pro pacienty, kteří mají neurologické postižení v důsledku cévní mozkové příhody, mozkové obrny u dětí (dříve DMO), vývojové opoždění či traumatické poranění mozku. Intenzivní neurorehabilitační léčba se skládá dle potřeb klienta z fyzioterapie, ergoterapie, klinické logopedie, kognitivně-motorické terapie a využívá se unikátních léčebných metod, jako je Bobath koncept, Vojtova metoda, TheraSuit, TheraTogs a další.

NEUROREHABILITAČNÍ SLUŽBY

Multidisciplinární tým SAREMA poskytuje:

FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie využívá přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví. Princip fyzioterapie je založen na složce diagnostické, zabývající se zhodnocováním funkčních změn pohybového systému a terapeutické, zahrnující snahu o cílenou nápravu daných změn.

U neurologických pacientů se využívá tzv. neurorehabilitace. Ta se vyznačuje principy fyzioterapie ve spojení s nejmodernějšími poznatky z neurologické medicíny. Využívá se intenzivních terapií, které jsou založeny na opakování po dobu 2 – 3 týdnů. Intenzivní terapeutický plán je indikován individuálně na základě anamnézy pacienta a vstupního vyšetření, provedeného fyzioterapeutem a lékařem. V rámci hodiny fyzioterapie jsou v průběhu terapií aplikovány další metody, jako je Bobath koncept, Vojtova metoda, TheraSuit / TheraTogs (viz dále), dle potřeb pacienta.

THERASUIT / THERATOGS

Jedná se o intenzivní neurorehabilitaci, při níž dochází k stimulaci normálních pohybových a posturálních vzorců. Zvýšená pevnost těla se následně odráží u každodenních funkčních činností, které obvykle následují nebo jsou kombinovány s posilujícím cvičením.

Klíčovým prvkem rehabilitace je kosmický obleček TheraSuit®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení. Cvičební klec nabízí možnost 3D prostorové rehabilitace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží.

TheraTogs®je speciální pohybová terapie určená klientům s neuromotorickou dysfunkcí. Klíčovým prvkem rehabilitace je oblečkový systém TheraTogs®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení.

ERGOTERAPIE

Cílem ergoterapie (tzv. léčba prací) je umožnit jedinci zapojovat se do činností, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné.

Ergoterapii využíváme u pacientů s DMO, dysfunkcí mozku, dyspraxií a epilepsií – rozvoj jemné motoriky (úchopy), rozvoj komunikačních dovedností, grafomotoriky, bazální stimulace, senzomotorická a orofasciální stimulace.

U pacientů s PAS (poruchy autistického spektra) se zaměřujeme na adaptabilitu, behavioralní terapii, sociální komunikaci a rozvoj kognitivních funkcí.

U pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP) ergoterapií procvičujeme posturální reflexní mechanismy, soběstačnost, dechovou terapii, regulaci svalového tonu (spasticitu), senzomotorickou a orofasciální stimulaci.

CANISTHERAPY

Využívá se léčebného kontaktu se psem. Má vliv na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech věkových kategorií.

Soustřeďujeme se hlavně na práci s dětmi. Pes se stává jejich dobrým kamarádem, který tím, že jejich lásku oplácí svou, uspokojuje jejich citové potřeby, pomáhá rozvíjet sociální vztahy, adaptivní a sociální chování, tj. ovlivňuje oblast sociálně emoční.

Externím partnerem služby je Elva help, z. s., Bc. Andrea Tvrdá

SNOEZELEN

U senzomotorické terapie dochází k primární aktivaci mentálně postižených pacientů. Metoda je zaměřena na smyslové vnímání a prožitek pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu.

K tomu je potřeba speciální prostředí, ve kterém je možné se koncentrovat, nabýt pocitu bezpečí, vnějšího klidu a uvolnění. Metoda v sobě spojuje myšlenku dynamiky s relaxací, probouzí smysly a podněty, s vyloučením podnětů rušivých.

KREATIVNÍ DÍLNY

kreativní dílny Sarema

Terapeutické kreativní dílny jsou určeny na podporu smyslů a jemné motoriky pacientů všech věkových kategorií, kteří pod odborným dohledem speciálních pedagogů budou zapojeni do vytváření dekorativních i užitných předmětů.

Jednotlivé dílny jsou velmi dobře vybaveny pro plstění, pletení košíků, výrobu keramiky, práci s hlínou a čeká na vás také malířský ateliér, kde se naučíte základní i nové výtvarné techniky.

CENÍK NEUROREHABILITAČNÍHO PROGRAMU

Základní neurorehabilitační program
4 týdenní rehabilitace66.000 Kč
3 týdny rehabilitace49.500 Kč
2 týdny rehabilitace33.000 Kč
1 týden rehabilitace16.500 Kč

Klient bude před nástupem léčby absolvovat schůzku s fyzioterapeutem, který doporučí postup léčebné procedury podle diagnózy klienta. Při vstupním vyšetření pacienta stanoví vyšetřující fyzioterapeut s ohledem na diagnózu, hmotnost, imobilitu a schopnost spolupráce pacienta, následující možnosti vedení terapie.

Strava a ubytování

Stravu a ubytování Vám zajistíme po individuální domluvě s naší koordinátorkou neurorehabilitace, paní Evou Slukovou

e-mail: slukova@sarema.cz ,tel.: (+420) 776 104 656