KOGNITIVNĚ-MOTORICKÁ TERAPIE

Kognitivně – motorická terapie se zaměřuje na stimulaci oslabených kognitivních funkcí jakými jsou paměť, porozumění, prostorová orientace, používání řeči – vyjadřování se, představivost, pozornost, sluchová a zraková percepce a oslabených motorických funkcí, mezi které patří jemná motorika, hrubá motorika, grafomotorika, vizuomotorická koordinace, motorické plánování. Terapie je postavena na speciálně cílených cvičeních a je vytvořena na míru podle potřeb konkrétního jedince.

Cílem kognitivně-motorické terapie je aktivizace těchto kognitivních a motorických funkcí, díky kterým jedinec lépe přijímá nové informace, zpracovává je, ukládá v paměti a následně na ně funkčně reaguje. Kombinace této terapie s neurorehabilitací zintenzivňuje, posiluje a prohlubuje samotný výsledek terapie.