INTENZIVNÍ NEUROREHABILITACE SAREMA BRNO

rezervujte na brno@sarema.cz

Intenzivní a komplexní neurorehabilitační program pro klienty s neurologickým postižením, zejména po mozkové mrtvici, v důsledku dětské mozkové obrny (DMO), vývojového opoždění či traumatickém poranění mozku. Intenzivní program sestavujeme individuálně na vstupní konzultaci dle potřeb a možností každého klienta.Terapie probíhají v rozsahu dvou až čtyř týdnů po dobu 1,5 – 3 hodin každý den v oddělených cvičebních místnostech, takže je zajištěno maximální soukromí a klient se tam může plně soustředit. (Do neuro rehabilitačního programu zahrnujeme fyzioterapii, plicní rehabilitace, ergoterapii, kognitivně-motorickou terapii, zooterapii a sociální poradenství.)

TheraSuit Method
Intenzivní vysoce specializovaná metoda založena na vědě a výzkumu z oblasti epigenetiky, neurologie a fyziologie. Metoda využívá neuroplasticitu mozku, což je schopnost nervových buněk mozku stavět, přestavovat a rušit nebo opravovat svoji tkáň a vytvářet nová spojení.
TheraSuit Method se skládá z několika částí a využívá různých nástrojů a pomůcek. Jednou z hlavních pomůcek je speciální rehabilitační obleček therasuit – „rovná“ lidské tělo co možná nejblíže k fyziologii, snaží se o co nejlepší spolupráci mezi jednotlivými svalovými skupinami, obnovením správného nastavení těla hraje zásadní roli v normalizaci svalového tonu, smyslových a vestibulárních funkcí.
Speciálně upravená klec nabízí možnost 3D prostorové rehabiltiace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží. Umožňuje cílené posílení svalových skupin, zvětšení rozsahu pohybu kloubu a nácvik přesnosti prováděného pohybu. Aktivace a posílení jednotlivých svalových skupin hraje roli při následném nácviku funkčních dovedností.

Theratogs
Ortotický oblečkový systém, který se skládá z vestičky a kraťásků. Za pomoci průžných tahů a křížů můžeme stimulovat oslabené svalové skupiny, vyrovnávat svalové dysbalance a korigovat nastavení těla. Obleček poskytuje pomoc při správném vedení pohybu, vede ke zlepšení posturální kontroly pomocí správného nastavení těžiště a opěrné báze těla. Výhoda oblečku je možnost celodenního nošení. Napomáhá tak klientovi k fyziologištějšímu držení těla během celého dne. Je to tzv. „terapie, kterou si nosíte na sobě“.
Obleček Theratogs se dá využít v intenzivních terapiích po celou dobu rehabilitace.

NEUROREHABILITAČNÍ SLUŽBY

Multidisciplinární tým SAREMA BRNO poskytuje:

THERASUIT / THERATOGS

Jedná se o intenzivní neurorehabilitaci, při níž dochází k stimulaci normálních pohybových a posturálních vzorců. Zvýšená pevnost těla se následně odráží u každodenních funkčních činností, které obvykle následují nebo jsou kombinovány s posilujícím cvičením.

Klíčovým prvkem rehabilitace je kosmický obleček TheraSuit®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení. Cvičební klec nabízí možnost 3D prostorové rehabilitace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží.

TheraTogs®je speciální pohybová terapie určená klientům s neuromotorickou dysfunkcí. Klíčovým prvkem rehabilitace je oblečkový systém TheraTogs®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení.

ERGOTERAPIE

Cílem ergoterapie je umožnit jedinci zapojovat se do činností, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. Jde o zachování maximální možné soběstačnosti v běžných denních, pracovních a volnočasových aktivitách.

Ergoterapie je vhodná pro všechny věkové skupiny. V případě dětských klientů ji lze aplikovat když:

– dítě zaostává v tělesném, duševním, nebo intelektuálním vývoji
– u dítěte se projevují poruchy, nebo výpadky v pohybových schopnostech
– je poškozen smyslový orgán, nebo je narušeno zpracování smyslového podráždění
– dítě reaguje na blízké osoby a ve známém prostředí neadekvátně

Ergoterapeut aktivně spolupracuje s rodinou dítěte, respektuje její potřeby a přání. V rámci terapie aplikuje postupy a metody, díky kterým může dojít ke:

– zlepšení jemné a hrubé motoriky
– rozvoji soběstačnosti
– smyslové integraci
– podpoře a rozvoji řeči
– zvládání sociálních interakcí
– rozvoji pozornosti
– podpoře seberegulace

Výsledkem dobře odvedené terapie je spokojené dítě, které dobře funguje ve škole, v rodině i mezi kamarády.

CANISTHERAPY

Využívá se léčebného kontaktu se psem. Má vliv na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech věkových kategorií.

Soustřeďujeme se hlavně na práci s dětmi. Pes se stává jejich dobrým kamarádem, který tím, že jejich lásku oplácí svou, uspokojuje jejich citové potřeby, pomáhá rozvíjet sociální vztahy, adaptivní a sociální chování, tj. ovlivňuje oblast sociálně emoční.

Cena canisterapie: pro klienty intenzivní neurorehabilitace Sarema Brno zdarma, pro ostatní klienty 250 Kč / hod.

SENZOMOTORICKÁ MÍSTNOST

Senzomotorická místnost SAREMA Brno poskytuje dětem rozvoj v oblasti hrubé a jemné motoriky, řeči a komunikaci, koordinaci a motorického plánování, senzorického zpracování a v neposlední řadě zpracování emocí a strachu. Velký prostor, balanční pomůcky, houpačky, a speciálně vyrobené pomůcky poskytují dětem možnost výběru v rámci terapie a pomáhají tak stimulovat oslabené smysly jakými jsou zrak, sluch, čich, chuť, hmat, propriocepce a vestibulární systém, prostřednictvím kterých informujeme náš mozek o našem vnitřním a vnějším světe, příjimáme, zpracovávame a reagujeme na nové informace, podněty.

KOGNITIVNĚ-MOTORICKÁ TERAPIE

Kognitivně – motorická terapie se zaměřuje na stimulaci oslabených kognitivních funkcí jakými jsou paměť, porozumění, prostorová orientace, používání řeči – vyjadřování se, představivost, pozornost, sluchová a zraková percepce a oslabených motorických funkcí, mezi které patří jemná motorika, hrubá motorika, grafomotorika, vizuomotorická koordinace, motorické plánování. Terapie je postavena na speciálně cílených cvičeních a je vytvořena na míru podle potřeb konkrétního jedince.

Cílem kognitivně-motorické terapie je aktivizace těchto kognitivních a motorických funkcí, díky kterým jedinec lépe přijímá nové informace, zpracovává je, ukládá v paměti a následně na ně funkčně reaguje. Kombinace této terapie s neurorehabilitací zintenzivňuje, posiluje a prohlubuje samotný výsledek terapie.

Více o naší unikátní terapii se dozvíte i v rozhovoru pro portál Těhotenství.cz.

Garant terapie: Mgr. Dajana Rontová

PLICNÍ FYZIOTERAPIE

Plicní rehabilitace je nedílná součást léčebné rehabilitace. Respirační dysfunkce nemusí však vznikat pouze na podkladě poruchy dýchacího aparátu, ale také kvůli neurologickým, metabolickým, svalovým, kardiovaskulárním onemocněním, poruchám pohybového systému. Cílem plicní rehabilitace je především zlepšení mobility hrudníku, ovlivnění stereotypu dýchání, zlepšení ventilačních parametrů, kontrola zánětů dýchacích cest, zvýšení fyzické kondice, dosažení a udržení pocitu optimálního zdraví, snížení pocitu úzkosti, snížení sympatické aktivity, snížení dušnosti či zlepšení efektivity kašle.

Plicní rehabilitace využívá prvky respirační fyzioterapie, kde dýchání specifickým provedením má léčebný význam.

Pro ovlivnění dechového vzoru se mohou využít i měkké a mobilizační techniky a také neurofyziologické metody fyzioterapie, jako je například senzomotorická stimulace nebo Vojtova metoda reflexní lokomoce. Význam zařazení tohoto typu terapie je v aktivaci bránice v posturální a dechové funkci zároveň. U pacientů vyššího věku má i význam preventivní pro snížení rizika pádů. Poruchy rovnováhy mohou být spojeny se změněným postavením a oploštěním bránice u pacientů s poruchami dýchání.

Plicní fyzioterapie může též sloužit k aktivaci určitých svalových skupin trupu (břišní svalstvo, bránice, mezižeberní svaly, pánevní dno), které zatím nelze posílit jinými terapeutickými technikami.

V Sarema Brno využíváme plicní rehabilitaci v kombinaci celé neurofyzioterapie. Je-li při úvodní vstupní konzultaci zjištěna indikace k plicní fyzioterapii z výše uvedených důvodů, je klientovi nabídnuto zařazení této terapie do celého fyzioterapeutického plánu.

CENÍK NEUROREHABILITAČNÍHO PROGRAMU

Neurorehabilitační program
4 týdenní rehabilitace
1 hodinová terapie
2 hodinová terapie
3 hodinová terapie

20.000 Kč
39.940 Kč
59.900 Kč
3 týdenní rehabilitace
1 hodinová terapie
2 hodinová terapie
3 hodinová terapie

15.000 Kč
29.955 Kč
44.925 Kč
2 týdenní rehabilitace
1 hodinová terapie
2 hodinová terapie
3 hodinová terapie

10.000 Kč
19.970 Kč
29.950 Kč
1 týdenní rehabilitace
1 hodinová terapie
2 hodinová terapie
3 hodinová terapie

5.000 Kč
9.985 Kč
14.975 Kč

Klient bude před nástupem léčby absolvovat schůzku s fyzioterapeutem, který doporučí postup léčebné procedury podle diagnózy klienta. Při vstupním vyšetření pacienta stanoví vyšetřující fyzioterapeut s ohledem na diagnózu, hmotnost, imobilitu a schopnost spolupráce pacienta, následující možnosti vedení terapie.

Objednejte se na Neurorehabilitaci v Brně

Form Objednávka Brno